||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

Contact Us

ವಿಳಾಸ : ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ
ರಥಬೀದಿ, ಮ೦ಗಳೂರು,
ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ,
ಭಾರತ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 575001
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2423304 (O)
ಇ-ಮೇಲ್: skvtam@gmail.com
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ: 128101010005471
ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್
ರೋಶನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್
ಅಳಕೆ , ಮಂಗಳೂರು

IFSC : VIJ 8001281
MICR CODE : 575029003