||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಹೆಸರು
ಸ್ಥಳ
ಇಮೇಲ್
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ