||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

Audio Gallery

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ
08/07/2013 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಾಲಾವಧಿ - 00:01:07
ಬೆಲೆ - ರೂ.00.00/-
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ
01/06/2013 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಾಲಾವಧಿ - 00:01:20
ಬೆಲೆ - ರೂ.00.00/-
ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ
27/05/2013 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಾಲಾವಧಿ - 00:02:07
ಬೆಲೆ - ರೂ.00.00/-
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ

Note: This is a sample Audio. If you need full audio for purchase, please contact Shree kalikambha Vinayaka Temple,Mangalore.(Right now we have added demo audio, We will come back with original Audio very soon)