||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಸಾರ್ಥ ಷೋಡಷ ಸ೦ಸ್ಕಾರ ರತ್ನ ಮಾಲ
ಬೆಲೆ - ರೂ.325.00/-

ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲೋತ್ಸವ
ಬೆಲೆ - ರೂ.450.00/-

ಸ೦ಧ್ಯಾವ೦ದನ ವಿಧಿ
ಬೆಲೆ - ರೂ.20.00/-

ವಿ.ಸೂ: ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೌ೦ಟರನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.