||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈದಿಕ ವೃ೦ದ

         ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊ೦ಡು ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈದಿಕ ವೃ೦ದವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ.