||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

SHREE KALIKAMBA VINAYAKA TEMPLE, Mangalore

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮ೦ಗಳೂರು

ಸೇವಾ ವಿವರ

ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶ್ರೀ ಗುರುಮಠ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶ್ರೀ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಇತರೆ

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ


ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆಗಳು

ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ